Skip to content

Stand van zaken

Neem contact op

Stand van zaken

Wij kunnen begrijpen dat u het vervelend vindt dat uw dossier na 15 jaar nog niet is afgewikkeld. Dat vinden wij ook. Het is echter niet zonder reden. De rechtspraak heeft zich de afgelopen 15 jaar enorm ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds meer duidelijk werd, met als gevolg de uitbetaling van een veelal hogere schadevergoeding van Dexia.

Landelijke kamer

Om tot een snellere en eenduidigere afwikkeling van de effectenleasezaken te komen, is er door de Raad voor de Rechtspraak een landelijke kamer ingericht. Deze kamer richt zich enkel op de afwikkeling van de Dexia dossiers en heeft een team van speciaal aangestelde rechters. Alle zaken lopen op dit moment via deze kamer.

De drie meest voorkomende argumenten op basis waarvan u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding

  • Het tussenpersoonsargument
  • Het eega argument
  • Het zorgplicht argument

Ook kan er sprake zijn van een combinatie van argumenten en kunt u meerdere overeenkomsten hebben waarbij verschillende argumenten een rol spelen.

Tussenpersoon

Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een tussenpersoon, was de tussenpersoon niet bevoegd om de afnemer te adviseren. Tussenpersonen hadden hiervoor niet de juiste vergunningen. Om tot een schadevergoeding te komen, moet aangetoond kunnen worden dat u ook daadwerkelijk bent geadviseerd. Wanneer er sprake is van advisering, en hoe dat aangetoond kan worden, wordt op dit moment verschillend geoordeeld door de verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Om die reden zijn er aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de tussenpersoonszaken. Deze vragen zien met name op de punten waar onduidelijkheid heerst, zoals ‘hoe bewijs je dat de tussenpersoon adviseerde’ en ‘mocht de tussenpersoon de effectenorder (het aanmeldformulier) doorgeven aan Dexia’. De vragen met betrekking tot advisering zijn voor de cliënten van Leaseproces gunstig beantwoord. Aan de hand hiervan zijn er eind 2022 een groot aantal positieve arresten gewezen, en ook begin 2023 werden er in de goede lijn arresten gewezen. Met deze arresten lijkt er nu echt een einde te komen aan de lange strijd tegen Dexia. Dexia kan de adviserende rol van tussenpersonen, ongeacht de stukken, niet langer ontkennen. De arresten zijn te lezen via de volgende links:

Rechtspraak over het tussenpersoonsargument kunt u hier teruglezen.

Eega

Wanneer u tijdens het afsluiten van de overeenkomst(en) gehuwd was en uw partner niet heeft meegetekend, is er sprake van eegalease. Bij eegalease kan sprake zijn van volledige terugbetaling door Dexia van de geleden schade. Dit is het geval wanneer er tijdig een vernietigingsbrief is gestuurd door uw partner. Wat tijdig is, moet getoetst worden aan de hand van uw persoonlijke verhaal. Voor overeenkomsten die afgesloten zijn voor 13 maart 2000 kunnen wij in een persoonlijk gesprek bekijken of de zaak mogelijkheden biedt voor een juridische procedure. Voor overeenkomsten afgesloten na 13 maart 2000 is eenvoudiger vast te stellen of sprake kan zijn van een schadevergoeding.

Heeft u in het verleden al eens een eegagesprek gevoerd met een van onze juristen? Vraag in dat geval na of een nieuw gesprek noodzakelijk is.

Is er eerder een procedure geweest in uw dossier en werd eegalease afgewezen? Door een uitspraak van de Hoge Raad is het mogelijk om een nieuwe procedure te starten op naam van de partner. Door de ontwikkelingen in de rechtspraak is het mogelijk dat er nu anders geoordeeld wordt in uw zaak. Of uw zaak in aanmerking komt, kunt u bespreken met een van onze juristen.

Rechtspraak over het eega argument kunt u hier teruglezen.

 

Zorgplicht

Het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat Dexia haar bijzondere zorgplicht richting particuliere beleggers heeft geschonden. Indien u een restschuld heeft betaald, dan dient u in ieder geval 2/3 hiervan terug te krijgen, vermeerderd met wettelijke rente. Veel cliënten hebben in 2012 een dergelijke uitkering van Dexia ontvangen.

Het Gerechtshof heeft een model ontwikkeld dat voor alle afnemers opgaat, het zogenaamde ‘hofmodel’. Onder het hofmodel berekenen wij of in uw dossier het risico bestond op een ‘onaanvaardbaar zware financiële last’. Dit doen wij aan de hand van belastinggegevens en financiële stukken uit het jaar van afsluiten van de Dexia-overeenkomsten. Wij vergelijken uw financiële situatie van toen met de normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het jaar van het afsluiten van de Dexia-overeenkomsten. Het hofmodel onderscheidt dan twee situaties:

Onaanvaardbaar zware financiële last (het ‘hofmodel’)

Indien uit de berekening van het hofmodel blijkt dat u door de Dexia-overeenkomsten onder een leefbaar bestaansminimum uit kwam, spreken we van een ‘onaanvaardbaar zware financiële last’. U heeft in dit geval recht op een aanvullende schadevergoeding. In dat geval moet Dexia u, naast 2/3 deel van de restschuld, ook 2/3 deel van de inleg vergoeden, met wettelijke rente.

Aanvaardbaar zware financiële last

Wanneer de berekening niet onder een leefbaar bestaansminimum uitkomt, heeft u mogelijk geen recht op extra schadevergoeding. Of dat in uw situatie ook het geval was, kunnen wij voor u berekenen.

Eindafrekening en restschuld

Tot slot kunnen wij in veel gevallen de door Dexia opgestelde eindafrekening aanvechten. Bij beëindiging van de contracten bracht Dexia vaak een boete in rekening, de zogenaamde ‘resterende termijnen’. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat deze boetetermijnen oneerlijk zijn. De boetetermijnen worden van de eindafrekening geschrapt, zonder dat Dexia hier iets voor in de plaats mag stellen. Dexia heeft in veel gevallen niet op tijd gehoor gegeven aan de opzeggingsbrief van Leaseproces. In sommige gevallen levert een eindafrekening tegen de datum van de opzeggingsbrief een voor u positiever resultaat op.

Rechtspraak over het zorgplicht argument kunt u hier teruglezen.

U hoeft niets te doen. Uiteraard stellen wij het op prijs wanneer u aan ons doorgeeft dat u een brief heeft ontvangen.

Staat er een termijn in de brief binnen hoeveel dagen u moet reageren? Dan vernemen wij dat graag. Rekening houdend met de termijn kunnen wij de mogelijkheden in uw dossier beoordelen. Wanneer u niet wenst in te gaan op de uitnodiging hoeft u verder niets te doen richting Dexia.

Als u het voorstel niet in overweging wilt nemen, hoeft u niets te doen. Wilt u het voorstel mogelijk accepteren? Neem dan contact op met een van onze juristen. Een voorstel van Dexia kan nadelig voor u zijn. Onze juristen kunnen het voorstel voor u controleren en adviseren over de mogelijkheden.

Wanneer een bericht van Dexia een dreiging met een deurwaarder of procedure bevat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Geef dit door aan Leaseproces via telefoonnummer: 020 – 2109005 en stuur de dagvaarding naar ons toe via info@leaseproces o.v.v uw dossiernummer. Een van onze juristen zal u zoals afgesproken bijstaan in de procedure. Daarbij worden de mogelijkheden met u doorgenomen. Indien u niet doorgeeft dat u een dagvaarding heeft ontvangen zult u mogelijk de procedure verliezen en de proceskosten moeten voldoen.

Indien u niet wenst in te gaan op het aanbod van Dexia, dan hoeft u niets te doen. Indien u wilt weten of u kunt instemmen met de overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen. Laat deze voordat u gaat tekenen controleren door een van de juristen van Leaseproces. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst doet u afstand van het recht om te procederen. Daarnaast heeft u geen kans meer op een hogere vergoeding. Benieuwd naar de voorstellen die Dexia in anders dossiers heeft gedaan? Lees hier de ervaringen van andere cliënten.

Wilt u toch het gesprek met Dexia aangaan? Laat u dan vooraf goed informeren over de mogelijkheden in uw dossier. Een van onze juristen kan de inhoud van uw dossier met u doornemen en de mogelijkheden aan de hand van relevante rechtspraak met u doornemen. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek in en weet u wat u wel en beter niet kunt zeggen. Indien gewenst kan een van onze juristen u zelfs bijstaan tijdens het gesprek. De ervaringen van onze cliënten kunt u hier lezen.

Request for Call Back