Skip to content

Groeivermogen

Terugbelverzoek

Update 19 maart 2024: Positief advies in Fortis GroeiVermogen procedure

Volgens het advies van de advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad zijn vorderingen op GroeiVermogen niet verjaard. Dit is goed nieuws voor gedupeerden met een Fortis GroeiVermogen product. Gewoonlijk neemt de Hoge Raad het advies van de AG over.  

Al eerder bepaalde meerdere rechters, dat gedupeerden recht hebben op terugbetaling van ⅔ van de restschuld, inclusief de wettelijke rente. Als gedupeerden het contract via een tussenpersoon hebben afgesloten, komen zij zelfs in aanmerking voor 100% vergoeding van de inleg en restschuld.

Naar verwachting volgen er in 2024, definitieve uitspraken over de hoogte van de compensatie.

Aanmelden
Bent u nog geen cliënt bij ons? Dan kunt u zich nog aanmelden bij ons zusterbedrijf ConsumentenClaim.

Update maart 2023: Positief tussenarrest in Groeivermogen!

Het hof heeft geoordeeld dat uit de gevoerde collectieve actie volgt dat de individuele rechtsvorderingen zijn gestuit. Dat betekent wat betreft de vorderingen op Groeivermogen dat de vorderingen niet voor 20 november 2024 verjaard kunnen zijn.

 “Het hof is van oordeel dat voor zover een collectieve actie op de voet van artikel 3:305a BW heeft geleid tot toewijzing van de door de belangenorganisatie gevorderde verklaring voor recht, dit tot gevolg heeft dat voor alle daarop aansluitende individuele rechtsvorderingen ten aanzien waarvan de collectieve actie stuitende werking heeft gehad een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, en wel gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn met een maximum van vijf jaar, met ingang van de dag volgend op die waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.”

De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor de betreffende zaak, maar ook voor de andere zaken tussen Groeivermogen en individuele gedupeerden (waarvan de belangen worden behartigd door Leaseproces) die bij dit hof aanhangig zijn gemaakt, en voor andere individuele gedupeerden waarin nog geen procedure loopt (waarvan de belangen worden behartigd door Leaseproces).

Het hof moet alleen nog beslissen over hoeveel Groeivermogen moet vergoeden. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Zodra het gerechtshof daarover uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Update 2021 Fortis Groeivermogen:

Inmiddels zijn de eerste vonnissen gewezen. Helaas zijn deze negatief. De rechter is van mening dat de collectieve procedure die is gevoerd geen stuitende werking heeft en de zaak daarom verjaard is. Wij kunnen ons niet vinden in deze uitspraken en zullen (in overleg met de betrokken cliënten) in hoger beroep gaan. Leaseproces ziet de hoger beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet. Zodra het gerechtshof uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Fortis Groeivermogen

Augustus 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in de collectieve procedure die is gevoerd tegen Fortis Groeivermogen. De rechter heeft een schending van de zorgplicht (het niet waarschuwen voor het risico van een restschuld) voor enkele producten, waaronder het product GroeiVermogen, vastgesteld. Dit houdt in dat Fortis Groeivermogen aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een afnemer heeft geleden. Fortis Groeivermogen dient afnemers twee derde van de betaalde restschuld te vergoeden.

Op dit moment lopen tientallen procedures tegen Fortis Groeivermogen. Wij vorderen voor deze cliënten een schadevergoeding van twee derde van uw betaalde restschuld vermeerderd met wettelijke rente.

Zodra de eerste vonnissen door de rechter zijn gewezen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.