AEGON NIEUWS EN MEDEDELINGEN

September 2020: Positief tussenvonnis orderremisier rechtbank Overijssel (Zwolle)

Op 22 september heeft de rechtbank Zwolle een voorlopig positief oordeel gegeven over een belangrijk punt met betrekking tot het doorgeven van orders. De kantonrechter oordeelt dat het retourneren van het ondertekende effectenleasecontract door de tussenpersoon aan Aegon, als het doorgeven van een order kan worden beschouwd. De tussenpersoon had hier geen vergunning voor, en dat moet Aegon dan ook zwaar aangerekend worden. Volledige schadevergoeding zou in dat geval moeten volgen. De eis dat een tussenpersoon over een vergunning moet beschikken om orders door te geven, is namelijk gesteld om de afnemer in bescherming te nemen. Zowel Aegon als ook Leaseproces mogen zich nog uitlaten over dit voorlopige oordeel van de kantonrechter, voordat de kantonrechter een einduitspraak zal doen. Lees hier de uitspraak.

Augustus 2020: Record aantal uitspraken in tussenpersoon-zaken op 1 dag

De rechtbank in Den Haag deed op 1 dag, donderdag 6 augustus, uitspraak in bijna 110 zaken van Leaseproces tegen Aegon. Een record voor dit jaar! In totaal hebben we dit jaar al ruim 200 uitspraken gehad van verschillende rechtbanken. Ruim 97% van deze uitspraken zijn positief voor onze cliënten. Zo oordeelden rechters dat Aegon de volledige schade van onze cliënten moet vergoeden. We hebben bewezen dat er sprake was van tussenpersonen die niet bevoegd waren om onze cliënten te adviseren. Ook is er aangetoond dat Aegon hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn. Het jaar is nog niet voorbij. We verwachten nog meer positieve uitspraken in de zaken die wij voor onze cliënten voeren.

Juli 2020: Weer zittingen in gerechtsgebouwen

De rechtbanken en gerechtshoven plannen weer zittingen met getuigen in. Vanwege corona zijn er een aantal maatregelen genomen. Wordt u opgeroepen voor een zitting, houd dan rekening met het volgende:

  • Alleen u krijgt toegang tot het gebouw, familie en andere belangstellenden kunnen helaas niet mee naar binnen;
  • Kom niet vroeger dan 15 minuten van tevoren naar de rechtbank;
  • Gebruik de looproutes in het gebouw;
  • Verlaat na uw zitting zo snel mogelijk het gebouw;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? Of heeft één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten en koorts? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via 0900 - 4100 100 (45 cpm). Wij nemen dan contact op met de rechtbank.

April 2020: Overwinning Hoge Raad "order doorgeven mag niet"

Op 24 april 2020 oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, de aanbieder de volledige schade moet terugbetalen. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen aanbieders van aandelenleaseproducten. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd en verwijst de zaak naar gerechtshof ’s Hertogenbosch. In deze zaak gaf een tussenpersoon een aanmeldformulier, een zogeheten effectenorder, voor een aandelenleaseproduct door aan een aanbieder. De tussenpersoon beschikte niet over de juiste vergunning hiervoor. Het hof in ’s Hertogenbosch moet nu gaan beoordelen of het aanmeldformulier gezien kan worden als order, het gerechtshof Den Haag heeft in de uitspraak van 19 februari 2019 al geoordeeld dat dit het geval is. In deze zaak procederen we tegen Dexia. De uitspraak van het hof in 's Hertogenbosch is ook van belang voor onze cliënten waarbij de overeenkomst met Aegon is afgesloten via een tussenpersoon. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Maart 2020: Geen zittingen vanwege Corona

Vanwege het Coronavirus vinden er vanaf dinsdag 17 maart 2020 geen zittingen plaats in rechtbanken en gerechtshoven. Alleen urgente zittingen gaan door, zoals zaken waarbij mensen vast zitten, faillissementszaken of familierechtzaken. Dit betekent dat de meeste zaken van ons gewoon doorgaan, omdat er wel schriftelijke rondes zijn. Ook worden er uitspraken gedaan. Dat kan omdat hier verder niemand bij aanwezig hoeft te zijn. De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020. Lees meer op de website van Rechtspraak.

Maart 2020: Positieve vonnis tussenpersoon Rechtbank Den Haag

Op 4 maart 2020 heeft de Rechtbank Den Haag een positief vonnis gewezen in een zaak waarin de cliënt een aandelenleaseproduct via een tussenpersoon had afgesloten. De rechtbank geeft eerst aan wat een tussenpersoon zonder vergunning niet mocht doen. Een tussenpersoon zonder vergunning mocht niet een klant adviseren, een order doorgeven (een aanvraagformulier doorgeven) of bemiddelen bij het afsluiten van een (aandelenlease)overeenkomst. Dat een tussenpersoon, zonder vergunning, ook niet mocht bemiddelen is nog niet eerder geoordeeld door een rechter. Vervolgens kijkt de rechtbank naar de specifieke omstandigheden van de zaak. De rechtbank oordeelt dat de tussenpersoon in deze zaak, die niet over de juiste vergunning beschikte, alle bovengenoemde regels heeft overtreden, en dat Aegon hiervan afwist (of dit in ieder geval behoorde te weten). Hierdoor moet cliënt al zijn schade vergoed krijgen, inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Januari 2020: Positieve vonnissen tussenpersoon

Verschillende rechters in het land hebben positieve vonnissen gewezen in zaken waarin cliënten geadviseerd waren door een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte en Aegon hier vanaf wist. Zo oordeelde Rechtbank Zutphen in een uitspraak van 8 januari 2020 dat uit de door ons overgelegde stukken voldoende bleek dat een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte een cliënt geadviseerd had. Aegon wist dit, althans dit behoorde zij te weten, aldus de rechter. Dit bleek volgens de rechter uit de werkwijze die Aegon hanteerde bij de verkoop van de aandelenleaseproducten en het feit dat Aegon in haar eigen stukken de tussenpersonen altijd ‘adviseur’ noemde. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Zwolle had in een uitspraak van 21 januari 2020 eenzelfde oordeel. Ook daar oordeelde de rechter dat een cliënt geadviseerd was door een (andere) tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte. Dat Aegon hier vanaf wist bleek volgens de rechter onder meer uit het feit dat op het aanvraagformulier voor de aandelenleaseovereenkomst de naam van de tussenpersoon en adviseur vermeld stonden en op de overeenkomst Aegon zelf de term ‘adviseur’ vermeld had. De rechter was van mening dat het niet aannemelijk was dat Aegon deze term zomaar of per vergissing had gebruikt. Lees de uitspraak hier.

Januari 2020: Terugblik aandelenlease-affaire in Radar

In januari 2020 bestaat TV-programma Radar 25 jaar. In een jubileumuitzending blikten zij terug op 25 jaar onrecht. Ook de aandelenlease-affaire kwam aan bod, met daarin het verhaal van mevrouw Dekkers. Zij verloor € 43.000,- van haar inleg en kwam met een restschuld te zitten. Dankzij inzet van Leaseproces krijgt zij 100% schadevergoeding! Hier heeft zij 14 jaar op moeten wachten.

Lees het artikel van Radar op deze pagina: terugblik aandelenlease-affaire in Radar.

Februari 2019: Gerechtshof Den Haag, positief arrest tussenpersoon.

Eerder is door de Hoge Raad (en ook door lagere rechters) geoordeeld dat een afnemer, die is geadviseerd door een tussenpersoon welke niet beschikte over de juiste vergunningen, voor 100% gecompenseerd moet worden. Op 19 februari 2019 is het Gerechtshof Den Haag nog een stapje verder gegaan. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat het enkel aannemen van een order (een aanvraag voor een effectenleaseproduct) van een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning of vrijstelling beschikte, de aanbieder de afnemer 100% moet compenseren. Lees de uitspraak hier.

Oktober 2018: Belangrijke overwinning bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad een aanbieder wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. De aanbieder had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier.

September 2018: Zaak wordt doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie

In april 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de door de aanbieder in rekening gebrachte boetebedragen (bijzondere voorwaarden) oneerlijk, en dus ongeldig, zijn. Tevens zijn de voorwaarden in strijd met het Europees recht. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft het gerechtshof Den Haag op 18 september 2018 besloten een aantal rechtsvragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Lees hier de uitspraak.

September 2018: Positief arrest tussenpersoon

Op 4 september 2018 oordeelde het gerechtshof Den Bosch wederom positief over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof staat vast dat de overeenkomst tussen de aanbieder en de cliënt tot stand is gekomen door tussenkomst van een tussenpersoon. Tevens behoorde de aanbieder te weten dat de tussenpersoon niet over de juiste vergunningen beschikte. Daarom krijgt de cliënt al zijn geleden schade vergoed inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Juli 2018: Twee positieve arresten tussenpersoon-zaken

Op 3 juli 2018 zijn er door het gerechtshof 's-Hertogenbosch twee positieve arresten gewezen. In beide zaken kon volgens het hof worden aangetoond dat de cliënt is geadviseerd ten tijde van het afsluiten van de effectenleaseovereenkomst(en) en dat de aanbieder daarvan op de hoogte was. Bij de eerste cliënt waren er geen (schriftelijke) bewijsstukken m.b.t. het gegeven advies van de tussenpersoon, toch oordeelt het hof dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd en de aanbieder daarvan op de hoogte was, dan wel behoorde te zijn. Bij de tweede cliënt was er wel sprake van schriftelijke bewijsstukken en kwam het hof tot hetzelfde oordeel. Lees hier de uitspraken: Uitspraak 1, Uitspraak 2.

December 2017: Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren. Lees hier de uitspraak

Oktober 2017: 90% vergoeding voor Dexia-gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de Dexia-gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

September 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Mei 2016: Uitspraak Hoge Raad uitgesteld

Op 27 mei 2016 stond een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad gepland. De Hoge Raad heeft echter de uitspraak uitgesteld tot 2 september van dit jaar. Zodra de uitspraak bekend is, zullen wij u daar zo spoedig mogelijk over berichten.

Februari 2016: Negatief advies voor Dexia heeft ook invloed op Aegon

De procureur-generaal adviseert de Hoge Raad de cassatieberoepen van Dexia inzake de rol van de tussenpersoon te verwerpen. In de meerderheid van de gevallen volgt de Hoge Raad dit advies op. Dit kan leiden tot een hogere vergoeding voor een grote groep Dexia en Aegon cliënten. Lees meer

2 december 2015: Positieve uitspraken Aegon met betrekking tot kwalijke rol tussenpersoon in combinatie met onaanvaardbare last

In navolging van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 september 2015 heeft de kantonrechter bepaald dat onze cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 90% van de opgelopen schade. Indien naast de kwalijke rol van de tussenpersoon ook de onaanvaardbare financiële last als gevolg van de overeenkomst(en) kan worden aangetoond.  

September 2015: Positieve Aegon uitspraken met betrekking tot kwalijke rol tussenpersoon

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een tiental Aegon-zaken geoordeeld dat onze cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 80% van de opgelopen schade (inleg en restschuld). De reden hiervoor is dat de contractanten in deze gevallen mochten vertrouwen op het advies van de tussenpersoon en dus minder bedacht hoefden te zijn op de risico’s van de effectenlease-overeenkomsten. Lees de uitspraak hier.

Juli 2015: Hoge Raad: Rechter moet onderzoeken of boetetermijnen onredelijk bezwarend van aard zijn

In de procedures tegen Dexia is de vraag gerezen of de boetetermijnen in een eindafrekening als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. In dat geval had Dexia deze boetetermijnen niet in rekening mogen brengen en moeten deze termijnen worden terugbetaald aan de cliënt. Na de eerdere, al gunstige, uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 januari 2015 heeft nu ook de Hoge Raad een positief oordeel gegeven. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter per aandelenlease-overeenkomst moet onderzoeken of een boetetermijn “onredelijk bezwarend” van aard is.

1 mei 2015: Zaak bij Hoge Raad gewonnen

Op 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces bepaald dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. Het standpunt van het gerechtshof Amsterdam, dat de rente pas betaald diende te worden vanaf de einddatum van het contract werd door de Hoge Raad verworpen. Dat deze datum belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat de schadevergoeding hierdoor tot 50% hoger kan worden. Lees hier de uitspraak: 'Recente uitspraken'.

16 februari 2015: rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft inzake het Hofmodel de volgende punten geoordeeld:

  • Het aanleveren van enkel een jaaropgave is voldoende bewijs van inkomen.
  • Een verklaring van thuiswonende, meerderjarige kinderen waaruit blijkt dat zij geen inkomsten hadden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst is geldig.
  • Het vermogen dat verkregen is uit de verkoop van de eerdere eigen woning moet niet worden meegenomen in de beoordeling of de lasten van de overeenkomsten door cliënt gedragen konden worden. 

 

31 december 2014: gunstige uitspraak rechtbank Tilburg

De rechter heeft geoordeeld dat indien Aegon wist of behoorde te weten dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd bij het afsluiten van de overeenkomst, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze tussenpersoon bij Aegon ligt. De rechter geeft Aegon de gelegenheid om aan te tonen dat de tussenpersoon de cliënt niet heeft geadviseerd. Indien Aegon dit niet kan bewijzen, zal de rechter mogelijk een hogere schadevergoeding toewijzen. Het vonnis van de rechter volgt.

9 september 2014: gunstige uitspraak rechtbank Leeuwarden

Op 9 september 2014 heeft de rechtbank Leeuwarden in een zaak van Leaseproces tegen Aegon een positieve uitspraak gedaan. In deze zaak waren de aandelenleasecontracten afgesloten via een tussenpersoon. Cliënt en zijn echtgenote wilden in 2001 een nieuwe hypotheek afsluiten voor de verbouwing van hun woning. De tussenpersoon had daarbij een Aegon Koopsom Vliegwiel geadviseerd.  De rechtbank oordeelde dat de producten zijn geadviseerd door de tussenpersoon en Aegon hiervan wist. Omdat een afnemer in principe mag afgaan op het advies van de tussenpersoon hoeft deze afnemer minder bedacht te zijn op de risico’s van het contract.
Daarom wordt er in deze zaak afgeweken van de standaard schadeverdeling en moet Aegon 80% van de totale schade (inleg en restschuld) vergoeden.

De uitspraak kunt u hier teruglezen.

11 juni 2014: gunstige uitspraak rechtbank Den Haag

11 juni 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die is aangebracht door Leaseproces namens een cliënt. In deze zaak is het zorgplicht argument aangevoerd. De rechter stelde Leaseproces in het gelijk; Aegon heeft haar zorgplicht geschonden en dient derhalve schadevergoeding te betalen aan cliënt. Daarnaast heeft de rechter aangegeven dat Aegon de kosten die cliënt en Leaseproces hebben gemaakt, moet vergoeden. Kortom een positieve uitspraak!

4 oktober 2013: zitting gerechtshof Amsterdam

Tijdens deze zitting zijn vijf Dexia-zaken behandeld. Deze zaken zijn vergelijkbaar met de zaken tegen Aegon. Naast de behandeling van deze vijf zaken is ook uitvoerig gesproken over de trage afwikkeling van de nog resterende zaken tegen Dexia, Aegon en andere banken. De voorzitter heeft daarbij aan de advocaten van partijen  gevraagd of zij suggesties hebben hoe het afwikkelingsproces verbeterd en versneld zou kunnen worden.

Door ons zijn verschillende suggesties gedaan, die schriftelijk uitgewerkt worden en op korte termijn aan het gerechtshof zullen worden voorgelegd. Wij hopen dat hiermee een eerste stap gezet is om alle resterende zaken tegen de verschillende banken op korte termijn te kunnen afwikkelen. Zodra er op dit punt nieuws is kunt u dat hier lezen.

6 september 2013: gunstige uitspraak Hoge Raad

Het gerechtshof in Den Bosch had in een zaak tegen een tussenpersoon bepaald dat die zaak op dezelfde manier behandeld moest worden als zaken tegen Dexia, Aegon en andere banken. Op 6 september heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet het geval is en dat een tussenpersoon een geheel andere, zwaardere, verantwoordelijkheid heeft. Dit is een gunstige uitspraak in zaken waarin een tussenpersoon is opgetreden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem voor een nieuwe beoordeling met inachtneming van de aanwijzingen van de Hoge Raad. Zodra de uitspraak bekend is kunt u deze hier lezen. 

23 september 2013: Waarschuwing (II)

Wij willen u waarschuwen voor de handelswijze van Aegon.

Wij krijgen continu klachten van cliënten die rechtstreeks door Aegon worden benaderd. Mogelijk wordt u binnenkort ook gebeld. Aegon probeert u dan over te halen om in te stemmen met een nadelig voorstel. Of Aegon stuurt u een brief waarin wordt gevraagd om terug te bellen. Door Aegon wordt dan steevast een lager bedrag aangeboden dan waar u recht op heeft. Bovendien is het voorstel altijd tegen finale kwijting. Dit betekent dat als u hiermee akkoord gaat u géén aanspraak meer kunt maken op een hoger bedrag. Ook is het dan niet meer mogelijk om uw zaak aan de rechter voor te leggen. Als u wordt benaderd door Aegon, ga dan niet op het voorstel in, maar verwijs altijd door naar Leaseproces.

Omdat Aegon weigert om gedupeerden te betalen waar zij recht op hebben, leggen wij veel zaken aan de rechter voor. Wij gaan hier net zo lang mee door tot Aegon wel met acceptabele voorstellen komt. 

24 april 2013: Waarschuwing (I)

Wij hebben van verschillende cliënten vernomen dat ze telefoontjes ontvangen van Aegon met een voorstel om de zaak te schikken.

De medewerkers van Aegon vertellen vaak dat Leaseproces niet wil schikken en dat zij daarom de mensen maar rechtstreeks bellen. Dit is echter onjuist. Leaseproces wil wel degelijk schikken, maar dan wel op correcte voorwaarden. En dat wil Aegon juist niet. In die gevallen is het beter om de zaak aan de rechter voor te leggen. Vrijwel alle zaken tegen Aegon worden gewonnen. Dat scheelt vaak duizenden euro’s of meer.

Als u door een medewerker van Aegon wordt gebeld, laat u zich dan niet intimideren maar verwijs hem of haar door naar Leaseproces. Teken nooit zomaar een voorstel van Aegon, maar vraag altijd eerst advies aan Leaseproces. Daarmee voorkomt u dat u afstand van uw rechten doet en/of te weinig schadevergoeding ontvangt.

11 maart 2013: Miljoenenclaim Aegon nabij

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft op 8 maart 2013 geadviseerd dat gedupeerden met een Aegon Koersplan schadeloos gesteld dienen te worden. Gewoonlijk neemt de Hoge Raad dit advies over. Aegon was al eerder veroordeeld door de rechtbank en het gerechtshof. Deze eerdere uitspraken worden in het huidige advies op de meest wezenlijke punten onderschreven, meldt de NOS. Aegon heeft jarenlang een te hoge premie in rekening gebracht voor de overlijdensrisicoverzekering. De premie was ruim zes keer zo hoog dan eigenlijk nodig was. Doordat de premie in het product verstopt zat, was dit voor de klant niet te zien. De gemiddelde schade bedraagt zo’n € 1000,- tot € 1500,- per contract. In totaal verkocht Aegon tussen 1987 en 1998 ongeveer 700.000 Koersplan-polissen. U kunt zich nog steeds bij ConsumentenClaim aanmelden. Dit kan ook met een aantal vrijwel identieke producten van Aegon die zijn afgesloten in dezelfde periode. Het gaat om het Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan, Mixplan en Vermogensplan.