Informatie Waiver-zaken

Van cliënten hebben wij vernomen dat Dexia wederom brieven stuurt met als onderwerp “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”. Mogelijk hebt u onlangs ook zo’n brief ontvangen of ontvangt u deze binnenkort. Dexia probeert cliënten over te halen om een zogeheten Waiver te tekenen. Met het tekenen van de Waiver doet u afstand van uw recht op schadevergoeding.

 Wat moet ik doen?
Onderteken niets. Stuur een kopie van de brief direct aan ons door. U kunt dit op de volgende manieren doen: per e-mail naar info@leaseproces.nl of per post naar Leaseproces, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam o.v.v. uw dossiernummer.


 

   Veelgestelde vragen

Waarom zet Dexia mij op deze manier onder druk?
De afgelopen jaren heeft onder andere de Hoge Raad uitspraken gedaan in zaken die vergelijkbaar zijn met uw zaak. Dexia moest in dat geval veelal (aanzienlijke) bedragen betalen aan de cliënt. Dexia probeert dat nu te voorkomen door u de Waiverbrief te laten tekenen. Als u de Waiver tekent doet u namelijk afstand van uw vordering op Dexia, u hebt dan geen recht meer op schadevergoeding. Wij adviseren u dan ook om niets te ondertekenen.

Kan Dexia (opnieuw) een procedure starten tegen mij?
Wij zijn van mening dat dit niet altijd mogelijk is omdat het afhankelijk is van hetgeen de rechter eerder heeft beslist in uw zaak. Dexia verwijst in haar brief naar een uitspraak van de Hoge Raad van april 2019. Uit die uitspraak blijkt niets meer of minder dan dat Dexia inderdaad een procedure mag starten jegens een cliënt om duidelijkheid te krijgen over de juridische positie. De Hoge Raad heeft geen oordeel gegeven over de inhoudelijke verwijten en argumenten die betrekking hebben op uw zaak. Velen afnemers zoals u hebben nog een vordering op Dexia. Dit betekent dat u mogelijk nog recht hebt op een schadevergoeding. Mocht Dexia u gaan dagvaarden, dan zullen wij u bijstaan en (opnieuw) de rechtbank ervan overtuigen dat, ook nu, de vordering van Dexia niet kan worden toegewezen.

Dexia verwijst op haar website naar een aantal niet gunstige uitspraken?
Dexia verwijst op haar website naar een paar voor haar positieve uitspraken. Wij merken op dat dit een zeer select groepje uitspraken betreft. In duizenden zaken is Dexia door de rechter reeds in het ongelijk gesteld. Een overzicht van de recente positieve uitspraken van de Hoge Raad, de gerechtshoven en rechtbanken leest u hier. Zo moet Dexia bijvoorbeeld in zaken waarin de klant een contract heeft afgesloten op basis van een financieel plan van tussenpersoon Spaar Select, 100% van de inleg en de restschuld vergoeden.

Waar kan ik uitspraken vinden in zaken die zijn te vergelijken met die van mij?
Kijk hier voor een overzicht van de recente positieve uitspraken.

Wat gebeurt er als ik de bijlage 1 ‘Waiver’ ondertekend aan Dexia terugstuur?
Met het ondertekenen van de Waiver doet u definitief afstand van uw rechten. Dit betekent dat u geen enkele vergoeding meer kunt krijgen. Het tekenen van het formulier biedt u dus geen enkel voordeel.

Wat gebeurt er als ik de bijlage 2 ‘Verklaring’ invul en aan Dexia terugstuur?
Dexia zal dan aan de hand van uw gegevens nagaan of zij van mening is dat zij nog niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De ervaring leert dat Dexia ten onrechte (vrijwel) nooit zal erkennen dat u bent geadviseerd of dat er sprake is van een onaanvaardbaar zware last volgens het zgn. Hofmodel. In beide gevallen moet Dexia u nog een (aanvullende) schadevergoeding betalen. Het heeft dus geen enkele zin om deze verklaring terug te sturen.

Moet ik reageren op de brief van Dexia?
U hoeft niet te reageren. Wij zullen namens u een reactie sturen naar Dexia. U hoeft alleen maar de brief naar ons door te sturen.

Wat moet ik doen er als een jurist van USG Legal telefonisch contact met mij opneemt?
U mag direct doorverwijzen naar Leaseproces. USG Legal kan bij vragen contact met ons opnemen. U kunt het gesprek daarna beëindigen.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding ontvang?
Informeer Leaseproces direct en stuur een kopie van de dagvaarding naar ons door. Dat kan per e-mail naar info@leaseproces.nl of per post naar Leaseproces, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam o.v.v. uw dossiernummer.


  
   Nieuws en mededelingen

Januari 2019: Rappel (waiver)brieven Dexia

Dexia stuurt rappel (herinnering) (waiver)brieven aan onze cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt: “Herhaald verzoek om uw standpunt kenbaar te maken’’. 

Dexia geeft aan geen reactie op de eerder verzonden waiver brief ontvangen te hebben. Wij waarschuwen u om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het waiver formulier ondertekent doet u namelijk afstand van uw recht op een schadevergoeding. Dexia is bekend met onze argumenten (o.a. waarom u recht heeft op (meer) schadevergoeding). Wij gaan namens u dit standpunt (nogmaals) aan Dexia doorgeven. Mocht u een brief van Dexia ontvangen, stuur dan een kopie van de brief direct door naar Leaseproces: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam. In de brief dreigt Dexia met een procedure. Mocht door Dexia een procedure worden gestart, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren. 

November 2018: (Waiver)brieven Dexia

Dexia stuurt (waiver)brieven aan een groep van onze cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt: “Definitieve beëindiging van uw geschil met Dexia”. 

Wij waarschuwen u met klem om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het bijgesloten formulier ('waiver') ondertekent dan doet u namelijk afstand van al uw recht op een schadevergoeding van Dexia. Ook adviseren wij u om bijlage 2 (Verklaring) niet in te vullen. Mocht u een brief hebben ontvangen van Dexia stuur dan altijd een kopie van de brief direct door naar Leaseproces: Hogehilweg 17, Postbus 22990, 1100 DL Amsterdam. Wij zullen namens u voor beantwoording zorgdragen. In de brief wordt bovendien gedreigd met een procedure. Mocht een procedure worden gestart door Dexia, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren. 


   
   Recente uitspraken

Naast de uitspraken van de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven (lees hier deze uitspraken) hebben wij ook vele positieve uitspraken van (lagere) rechters ontvangen. Hieronder vindt u per categorie-argument enkele zaken waarin rechters ons in het gelijk hebben gesteld.

Tussenpersoon
Wanneer iemand is geadviseerd door een tussenpersoon, die niet over de juiste vergunning beschikte, en de bank wist daar van af, dan behoort Dexia de volledige schade daarvan te vergoeden. Daarnaast moet zij ook de proceskosten betalen. Hieronder vindt u enkele uitspraken waarin rechters hebben geoordeeld dat sprake is van advisering door een tussenpersoon:

 1. Rechtbank Oost-Brabant, 11 juli 2019 ECLI:NL:RBOBR:2019:4435;
 2. Rechtbank Gelderland, 19 juni 2019 ECLI:NL:RBGEL:2019:2966;
 3. Rechtbank Limburg, 3 april 2019 ECLI:NL:RBLIM:2019:3154;
 4. Rechtbank Noord-Nederland, 9 april 2019 ECLI:NL:RBNNE:2019:1399;
 5. Rechtbank Noord-Nederland, 26 maart 2019 ECLI:NL:RBNNE:2019:1130;
 6. Rechtbank Oost-Brabant, 21 februari 2019 ECLI:NL:RBOBR:2019:1077;
 7. Rechtbank Noord-Nederland, 29 januari 2019 ECLI:NL:RBNNE:2019:289;
 8. Rechtbank Overijssel, 29 januari 2019 ECLI:NL:RBOVE:2019:399;
 9. Rechtbank Noord-Nederland, 14 november 2018 ECLI:NL:RBNNE:2018:4726;
 10. Rechtbank Zeeland - West-Brabant, 11 juli 2018 ECLI:NL:RBZWB:2018:4418.

Eega
Wanneer de afnemer getrouwd is en zijn of haar echtgeno(o)t(e) geen toestemming heeft gegeven voor het aangaan voor de overeenkomst(en), moet Dexia in sommige gevallen de schade volledig vergoeden. Daarnaast moet zij ook de proceskosten betalen.

 Hieronder kunt u nog enkele uitspraken over dit argument nalezen:

 1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 juni 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:5971;
 2. Rechtbank Gelderland, 19 april 2017 ECLI:NL:RBGEL:2017:6902;
 3. Rechtbank Gelderland, 8 maart 2017 ECLI:NL:RBGEL:2017:1265;
 4. Rechtbank Overijssel, 1 november 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:4203;
 5. Rechtbank Overijssel, 25 oktober 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:4543;
 6. Rechtbank Noord Nederland, 20 september 2016 ECLI:NL:RBNNE:2016:5820;
 7. Rechtbank Overijssel, 2 augustus 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:3031;
 8. Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:11780;
 9. Gerechtshof Amsterdam, 14 juni 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2291.

Waiverzaken

Dexia heeft ook zelf vorderingen ingesteld. Daarin vraagt zij een verklaring voor recht dat zij onze cliënten niets meer verschuldigd is. Hieronder vindt u zaken waarin rechters deze vordering van Dexia hebben afgewezen en ook veroordeeld is om de proceskosten te betalen:

Rechtbank Rotterdam en Haarlem, 23 oktober 2015: Rechter wijst verklaring voor recht in Waiver-zaken Dexia af
Dexia verzocht de rechtbanken te bepalen dat zij niets meer aan de aandeleasegedupeerden schuldig is. Deze week zijn er 370 vonnissen gewezen door de rechtbanken Rotterdam en Haarlem, waarin Dexia in het ongelijk wordt gesteld. In dit vonnis wordt Dexia veroordeeld tot een proceskostenveroordeling van €500,-. Lees hier de laatste uitspraak.

Rechtbank Midden-Nederland wijst vordering (Waiver) Dexia af
De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft in 2015 meer dan 100 zaken de zogenaamde waiver-vordering van Dexia afgewezen. De rechtbank stelt dat gedupeerden de ontwikkelingen in de rechtspraak mogen afwachten. Zo dient bijvoorbeeld ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, eerst nog uitspraak te doen over de rol van de tussenpersoon en de beleggingstechnische gebreken die kleven aan aandelenleasecontracten. Lees hier één van de uitspraken.

Rechtbank Noord-Nederland,  8 juli 2015 wijst vordering (Waiver) Dexia af
In navolging van de uitspraak van de rechtbank Overijssel op 7 april 2015 heeft nu ook de rechtbank Noord-Nederland de vordering van Dexia afgewezen. In deze zaak heeft de rechter bepaald dat het zorgplicht vraagstuk nog niet helder is. De cliënt behoort de mogelijkheid te hebben om uitspraken van gerechtshoven en van de Hoge Raad af te wachten waarin verwacht wordt dat er op bepaalde punten duidelijkheid wordt verkregen. U kunt de uitspraak hier lezen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 april 2015: Dexia’s vordering succesvol afgewezen
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de zogeheten waiver-vordering van Dexia afgewezen. De rechter is van mening dat Dexia niet vroegtijdig de vordering van de cliënt mag beoordelen. Het is aan de cliënt, indien hij dat wenst, zijn vordering en de inhoud van zijn vordering voor te leggen aan de rechter. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Overijssel, 7 april 2015: Rechter wijst vordering (Waiver) Dexia af
De rechter oordeelde dat de rechtspraak nog niet is uitgekristalliseerd. Cliënten moeten daarom de tijd krijgen om verdere ontwikkelingen in de rechtspraak af te wachten. Er kan daarom ook niet worden vastgesteld dat Dexia ten aanzien van de cliënten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De vordering van Dexia (de zogenoemde waiver) waarin zij het geschil wilt beëindigen, wordt daarom ook afgewezen. Lees de uitspraak hier

Hieronder vindt u een lijst met nog meer uitspraken:

 1. Rechtbank Midden-Nederland, 25 september 2019 ECLI:NL:RBMNE:2019:4862;
 2. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1603;
 3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 februari 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:1697;
 4. Rechtbank Amsterdam, 7 december 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:10330;
 5. Rechtbank Noort-Holland, 6 december 2017 ECLI:NL:RBNHO:2017:10270;
 6. Rechtbank Noord-Nederland, 12 juli 2015 ECLI:NL:RBNNE:2015:4355.

Minderjarigheid

Daarnaast zijn er ook nog zaken waarin de contractant minderjarig was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst(en). Hieronder vindt u een lijst met enkele uitspraken waarin dit een rol speelde:

 1. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 juli 2019 ECLI:NL:GHSHE:2019:2379;
 2. Rechtbank Zeeland - West-Brabant, 10 augustus 2016 ECLI:NL:RBZWB:2016:5217;
 3. Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:8937;
 4. Rechtbank Rotterdam, 5 maart 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:1711.

 

Hofmodel
Ten slotte zijn er ook nog uitspraken waarin sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last. Hieronder vindt u een lijst met enkele uitspraken waarin dit een rol speelde:

 1. Rechtbank Rotterdam, 21 september 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:8034;
 2. Rechtbank Limburg, 23 september 2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:8231.