Uitspraken Gerechtshoven en Hoge Raad

 

Hieronder leest u interessante uitspraken in onze zaken van Gerechtshoven en de Hoge Raad. Bent u benieuwd naar de uitspraken van de rechtbanken? Deze vindt u op deze pagina. 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 november 2021: vijf positieve arresten in tussenpersoon zaken

Op 16 november 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom in maar liefst vijf zaken een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat uit algemene stukken over de werkwijze van de tussenpersoon duidelijk bleek dat deze tussenpersoon een vaste werkwijze had die bestond uit het geven van een op de persoon gericht advies aan haar klanten, terwijl zij niet over de juiste vergunning beschikte. Uit de ervaringen van de cliënten over hun contact met deze tussenpersoon bleek volgens het gerechtshof dat deze werkwijze ook in hun geval was toegepast. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dit wist, of in ieder geval behoorde te weten. De uitspraken van de kantonrechter moesten dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënten volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

In deze uitspraken worden enkele door Dexia aangevoerde standpunten, terecht, afgewezen door het gerechtshof:

  • Het is niet relevant of het eerste contact met de tussenpersoon is ontstaan doordat de tussenpersoon de afnemer heeft benaderd of andersom;
  • Het is niet relevant of de afnemer al dan niet betaald heeft voor het advies; en
  • Het is niet relevant dat de tussenpersoon zich als verkoper presenteerde. Het geven van advies kan volgens het gerechtshof samengaan met het willen verkopen van een product.


Lees hier twee van de uitspraken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3408
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3409


Arrest Hoge Raad 16 juli 2021: positief arrest order

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad wederom een uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had ten onrechte niet geoordeeld over het doorgeven van een ‘order’, terwijl dit wel van belang is. Daarbij bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van 20 april 2020, waarin geoordeeld was dat dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order (voor een aandelenlease-overeenkomst) door te geven Dexia de volledige schade moet vergoeden. Ook deze zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof zal gaan beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 juni 2021: positief arrest orderremisier

Op 1 juni 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon naar de bank te gelden heeft als het doorsturen van een ‘order’. Het gerechtshof oordeelde dat het aanvraagformulier, gelezen in samenhang met de brochure van het product, voldoende duidelijk was. Dat wil zeggen, op basis van de gegevens uit deze documenten wist Dexia welke aandelenfondsen moesten worden aangekocht en voor welke hoeveelheid. Ook was voldoende duidelijk welk rentepercentage gold voor het product. Dexia had zelfs een brief gestuurd naar de afnemer waaruit bleek dat zij naar aanleiding van het aanvraagformulier de aandelen had aangekocht. Dat de overeenkomst zelf nog niet getekend was, maakte geen verschil volgens het gerechtshof. Nu Dexia een ‘order’ had aangenomen van een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte moet Dexia de volledige schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1620

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2021: Positief arrest tussenpersoon

Op 23 april 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon cliënt geadviseerd had en dat Dexia daarvan op de hoogte was (of had moeten zijn). Daarbij oordeelde het gerechtshof dat het niet uitmaakt hoe het contact met de tussenpersoon ontstaan is. Met andere woorden, het maakt niet uit of de cliënt benaderd is door de tussenpersoon of dat de tussenpersoon de cliënt heeft benaderd. Daarnaast is het ook niet doorslaggevend of sprake was van ‘verkoop’ van een product. Volgens het gerechtshof kan namelijk naast verkoop ook sprake zijn van advisering. Ten slotte is van belang dat het gerechtshof oordeelde dat het niet noodzakelijk is dat voor het advies betaald is. Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof Amsterdam 25 mei 2021: Positief arrest tussenpersoon

Op 25 mei 2021 heeft het Gerechtshof in Amsterdam (in tegenstelling tot eerdere uitspraken van dit Hof) een positieve uitspraak gedaan in een zaak waar de cliënt een effectenleaseovereenkomst via een tussenpersoon heeft afgesloten. Het gerechtshof oordeelde dat uit het financieel plan bleek dat cliënt geadviseerd is en zij hier ook uit mocht opmaken dat de adviseur deskundig was. Nu cliënt de tussenpersoon benaderd had, om geadviseerd te worden, hoefde zij volgens het hof geen onderzoek te doen naar de eventuele risico’s van het product. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia wist, of in ieder geval behoorde te weten dat de cliënt geadviseerd was. De uitspraak van de kantonrechter moest dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënt volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

Januari 2021: overwinning bij Europese Hof

Op 27 januari jl. hebben wij voor duizenden cliënten van Leaseproces een prachtige overwinning bij het Europese Hof van Justitie behaald. De uitspraak kunt u hier lezen. Ook het Financieële Dagblad heeft hier aandacht aan besteed, het artikel kunt u hier lezen.

Oneerlijk beding
Klanten moesten aan Dexia een boete betalen als zij hun contract voortijdig beëindigden. De rechters in Luxemburg hebben bepaald dat de boeteregeling van Dexia moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding en geheel buiten werking moet worden gesteld. Dexia stelde dat in dat geval klanten toch nog een vergoeding aan Dexia moesten betalen op basis van nationale wetgeving. Ook daar hebben de Europese rechters een streep door gezet. Dexia is daarmee op alle onderdelen in het ongelijk gesteld.

Gevolgen van de uitspraak
Het gevolg van de uitspraak is dat duizenden cliënten recht hebben op terugbetaling (of kwijtschelding) van het boetebedrag. Dat kan gaan om bedragen van vele honderden tot duizenden euro’s.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020: 12 uitspraken op één dag

Op 3 november 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, in twaalf zaken een uitspraak (arrest) gedaan. Hierbij heeft het gerechtshof in alle categorieën van mogelijke zaken positieve oordelen gegeven.

Tussenpersoon-argument
Tot nu toe vond het gerechtshof het voor het aannemen van advisering noodzakelijk dat het advies op schrift was gesteld (in een financieel plan), in tegenstelling tot andere gerechtshoven. Nu heeft het gerechtshof geoordeeld dat dit niet in alle gevallen nodig is. Zo oordeelde het gerechtshof dat in zaken waarin de afnemer zijn hypotheek heeft verhoogd, en deze gebruikt heeft voor de inleg van een aandelenleaseovereenkomst, sprake is van advisering. Ook in de gevallen waarin een op schrift gesteld advies ontbreekt. Hierdoor is Dexia verplicht om de volledige schade te vergoeden, inclusief wettelijke rente (vanaf het moment van betalen).

Een van de uitspraken is hier terug te lezen.

Eega-argument
Het gerechtshof heeft ook positief geoordeeld in twee zaken waarin de echtgeno(o)t(e) de overeenkomsten vernietigd had, vanwege het ontbreken van diens handtekening op de overeenkomst. Hierdoor hebben deze cliënten recht op vergoeding van de volledige schade, inclusief wettelijke rente (vanaf de datum van vernietiging).

Lees een van de uitspraken hier terug.

Zorgplicht-argument
Bij dit argument wordt er gekeken naar de inkomens- en vermogenspositie van de afnemer ten tijde van het afsluiten van de aandelenleaseovereenkomst(en). Dit gebeurt volgens de rekenformule die ontwikkeld is door het Gerechtshof Amsterdam. Als uit de berekening blijkt dat de lasten van de overeenkomsten niet financieel gedragen konden worden, is Dexia verplicht om 2/3 van de schade van de aandelenleaseovereenkomsten te vergoeden. Eén van de twistpunten die nog bestaat, is in het geval dat de afnemer nog bij zijn/haar ouders inwoonde. Dexia is in dergelijke gevallen van mening dat het inkomen van de ouders mee moet worden genomen in de berekening, omdat sprake zou zijn van een ‘gemeenschappelijk huishouden’. Wij zijn van mening dat het inkomen niet meegenomen moet worden.

Het gerechtshof oordeelde hier positief over en gaf aan dat het inkomen van de ouders niet meegenomen moet worden in de berekening, nu de ouder/kind relatie niet onder een ‘gemeenschappelijk huishouden’ valt. Hiervan is volgens het gerechtshof sprake als een afnemer getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of sprake is van een daarmee gelijk te stellen situatie.

Lees de uitspraak hier.

Hoge Raad, 30 oktober 2020: Order doorgeven mag niet

Op 30 oktober 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. Hierin bevestigt de Hoge Raad de eerdere uitspraak van 24 april 2020, namelijk: als een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, moet Dexia de volledige schade vergoeden. Ook in deze zaak gaf de tussenpersoon een aanmeldformulier voor een aandelenleaseproduct aan Dexia. De tussenpersoon deed dit zonder hiervoor de juiste vergunning te hebben.

Net als in de zaak van 24 april, vernietigt de Hoge Raad ook deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst de zaak naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof gaat beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order. Als het gerechtshof tot dat oordeel komt, moet Dexia de volledige schade van de afnemer en daar bovenop wettelijke rente vergoeden. Het gerechtshof is inmiddels met de eerste zaak bezig.

Voor cliënten die overeenkomsten via een tussenpersoon hebben afgesloten, gaan de uitspraken van het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch voor een belangrijke ontwikkeling zorgen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 september 2020: positief arrest tussenpersoon

Op 15 september heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat uit de stukken duidelijk bleek dat cliënt geadviseerd was door een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning beschikte. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dit wist, of in ieder geval behoorde te weten. De uitspraak van de kantonrechter moest dus in stand blijven. Hierin had de rechter geoordeeld dat de schade van cliënt volledig vergoed moest worden door Dexia, inclusief wettelijke rente.

Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof Den Haag, 8 september 2020: positief arrest tussenpersoon

Op 8 september 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het ging om een zaak waarin Dexia de cliënt had gedagvaard. Na een getuigenverhoor, waarbij de cliënt gehoord is, oordeelde het gerechtshof dat op basis van deze verklaring (en de eerdere stukken) duidelijk was dat de cliënt geadviseerd was door de tussenpersoon. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia dat wist (of in ieder geval behoorde te weten). Hierdoor had de cliënt recht op 100% schadevergoeding, inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 juli 2020: positief arrest tussenpersoon

Op 14 juli 2020 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom een positief oordeel gegeven over het tussenpersoon-argument. Het ging in deze zaak om een kleinere tussenpersoon. Er heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden waarbij de cliënt, zijn echtgenote en de adviseur gehoord zijn. Het gerechtshof oordeelde dat op basis van deze verklaringen duidelijk was dat de cliënt geadviseerd was door de tussenpersoon (die niet over de juiste vergunning beschikte). Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat Dexia wist (of in ieder geval behoorde te weten) dat deze tussenpersoon adviseerde. Volgens het gerechtshof was namelijk voldoende bewezen dat Dexia een bedrijfsmodel had ontwikkeld rondom ‘persoonlijke advisering gericht op verkoop van effectenleaseproducten’. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 mei 2020: positief arrest tussenpersoon

Op 12 mei 2020 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch opnieuw positief geoordeeld over het  tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd en dat Dexia hiervan op de hoogte was, of in ieder geval had moeten zijn. Het gerechtshof heeft dit bepaald op basis van de verklaring van de cliënt over de totstandkoming van de overeenkomst, de correspondentie van de tussenpersoon na afloop van het sluiten van de overeenkomst en de verwijzing naar ‘adviseur’ onderaan het contract. Daarnaast acht het gerechtshof het van belang dat Dexia zelf aangeeft dat bij het bezoek van de tussenpersoon aan de cliënt een brochure is verstrekt en een aanmeldformulier is gebruikt waarop verschillende keuzemogelijkheden stonden. Op basis van de door ons overlegde stukken en verklaringen oordeelde het gerechtshof dat er sprake was van een nauwe samenwerking tussen Dexia en de tussenpersoon en dat Dexia dus wist of behoorde te weten dat sprake was van advisering. De uitspraak van de kantonrechter in eerste aanleg is bekrachtigd door het gerechtshof: de cliënt moet de volledige schade vergoed krijgen van Dexia, inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Hoge Raad, 24 april 2020: Opnieuw overwinningen bij de Hoge Raad

Op 24 april 2020 heeft de Hoge Raad twee positieve uitspraken gedaan in het voordeel van aandelenlease gedupeerden.
   

Tussenpersoon - order doorgeven

In de eerste zaak oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd en verwijst de zaak naar gerechtshof ’s Hertogenbosch. In deze zaak gaf een tussenpersoon een aanmeldformulier, een zogeheten effectenorder, voor een aandelenleaseproduct door aan Dexia. De tussenpersoon beschikte niet over de juiste vergunning hiervoor. Het hof in ’s Hertogenbosch moet nu gaan beoordelen of het aanmeldformulier gezien kan worden als order, het gerechtshof Den Haag heeft in de uitspraak van 19 februari 2019 al geoordeeld dat dit het geval is. Deze overwinning is van belang voor al onze cliënten waarbij de overeenkomst is afgesloten via een tussenpersoon.

De uitspraak van het hof in 's Hertogenbosch is van belang voor al onze cliënten waarbij de overeenkomst is afgesloten via een tussenpersoon. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Eega - partner kan een nieuwe procedure starten

De Hoge Raad heeft bevestigd dat voor de partner (eega) de weg naar de rechter open staat, als de partner niet heeft meegetekend op het contract en nog niet eerder een procedure gevoerd heeft. Ook als er al een uitspraak is gedaan in een procedure van de contractant, kan de partner een nieuwe procedure starten. Voorwaarde is wel dat de partner niet heeft meegetekend en er op tijd een vernietigingsbrief is verstuurd. Honderden gedupeerden waarbij een procedure verloren is, hebben nu de kans om opnieuw te procederen op naam van de partner. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden door onze juristen benaderd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Gerechtshof Den Haag, 10 maart 2020: Positief arrest tussenpersoon

Op 10 maart 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. In deze zaak is cliënt gehoord door het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde dat uit deze verklaring, tezamen met de door ons overgelegde stukken, bleek dat de tussenpersoon cliënt geadviseerd had en dat Dexia hier vanaf wist. Daarbij vond het gerechtshof het niet van belang dat de cliënt de tussenpersoon niet betaald had voor de werkzaamheden, omdat het in die tijd gebruikelijk was dat een tussenpersoon niet rechtstreeks door een consument betaald werd. Dexia moet naar aanleiding van deze uitspraak 100% van de schade vergoeden, inclusief wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 februari 2020: Positief arrest tussenpersoon

Op 11 februari 2020 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. In deze zaak is cliënt gehoord door het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde dat uit deze verklaring, tezamen met de door ons overgelegde stukken, bleek dat de tussenpersoon cliënt geadviseerd had en dat Dexia hier vanaf wist. De uitspraak van de kantonrechter in eerste aanleg werd daarom bekrachtigt door het gerechtshof. De kantonrechter had eerder geoordeeld dat cliënt al zijn schade vergoed moest krijgen, inclusief wettelijke rente. Lees de uitspraak van het gerechtshof hier.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 oktober 2019: Positief arrest tussenpersoon

Op 15 oktober 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat de tussenpersoon cliënt geadviseerd had, zonder over de juiste vergunning te beschikken en dat Dexia daarvan op de hoogte was (of had moeten zijn). Het feit dat het schriftelijke advies niet volledig was opgevolgd, doordat cliënt minder overeenkomsten had afgesloten, maakte dit niet anders. Daarbij herhaalde het hof ook nog dat de inhoud van het gegeven advies niet relevant is, enkel de vraag óf er geadviseerd is. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2019: tussenarrest eega-argument

Ook de rechtspraak rond het eega-argument (de situatie dat de huwelijkspartner niet heeft meegetekend) is nog steeds volop in beweging. Zo heeft het Gerechtshof Amsterdam op 15 oktober 2019 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Den Haag, 15 oktober 2019: onaanvaardbaar zware financiële last

Naast de zaken waarin sprake is van advisering door een tussenpersoon of zaken waarin het eega-argument een rol speelt, worden er ook nog procedures gevoerd in zaken waarin, conform het hofmodel, sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last. Op 15 oktober 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag bevestigd dat bij het hofmodel ook rekening gehouden moet worden met bijzondere uitgaven (die niet in de rekenformule terugkomen) die van invloed kunnen zijn op de financiële ruimte van de afnemer. In dit geval ging het om bijzondere ziektekosten. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 oktober 2019: Positief arrest tussenpersoon

Op 1 oktober 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Het gerechtshof oordeelde dat cliënt geadviseerd was door een tussenpersoon die niet over de juiste vergunningen beschikte en dat Dexia daarvan op de hoogte was (of had moeten zijn). Bij dat laatste punt vond het gerechtshof het ook belangrijk dat het betreffende product in samenwerking met de tussenpersoon op de markt is gebracht en enkel door deze tussenpersoon verkocht werd. Cliënt moest daarom al zijn schade vergoed krijgen, inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Den Haag, 3 september 2019: Positief tussenarrest tussenpersoon

Op 3 september 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag in een tussenarrest positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof is op dit moment voldoende gebleken dat cliënt geadviseerd is. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat uit de overgelegde stukken blijkt dat Dexia bekend moet zijn geweest met het feit dat de tussenpersoon op grote schaal adviseerde. Het is nu aan Dexia om te bewijzen dat dit voorlopige oordeel onjuist is. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 juli 2019: Positief arrest tussenpersoon

Op 16 juli 2019 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. In deze zaak zijn cliënt, zijn echtgenote en de adviseur gehoord door het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde dat deze verklaringen betrouwbaar waren. Samen met door ons overgelegde stukken bewezen deze verklaringen dat de tussenpersoon een vaste werkwijze had waarbij klanten geadviseerd werden. Deze werkwijze was ook in deze zaak toegepast. Volgens het gerechtshof wist Dexia af van de advisering. Dexia had namelijk een bedrijfsmodel ontwikkeld rondom advisering van klanten om effectenleaseproducten aan te gaan. Cliënt moest daarom al zijn schade vergoed krijgen, inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 juli 2019: Positief arrest minderjarigheid

Op 9 juli 2019 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld over de vernietiging van een overeenkomst door een cliënt die bij het afsluiten daarvan nog minderjarig was. Volgens het gerechtshof was de overeenkomst rechtsgeldig vernietigd. Hierdoor had cliënt recht op 100% compensatie van de inleg en de restschuld, inclusief wettelijke rente. In dit geval waren de ouders van cliënt geadviseerd door een tussenpersoon zonder de juiste vergunning. Hierdoor moet de wettelijke rente lopen vanaf de dag van betaling door cliënt. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Den Haag, 19 februari 2019: Positief arrest tussenpersoon

Naast het feit dat tussenpersonen zonder de juiste vergunning consumenten niet mochten adviseren, mochten zij ook geen ‘orders’ doorgeven. Zij mochten alleen de adres- en klantgegevens doorgeven aan de bank. Tussenpersonen deden echter veel meer, zij stuurde namelijk aanvraagformulieren voor effectenleaseproducten door naar de bank. Hierdoor hebben tussenpersonen (die niet over de juiste vergunning beschikten) dus meer gedaan dan zij eigenlijk mochten. Het doorsturen van het aanvraagformulier is namelijk het doorsturen van een ‘order’. Het Gerechtshof Den Haag heeft dit geoordeeld. In 2020 verwachten wij dat de Hoge Raad ook hierover een oordeel zal geven. Lees de uitspraak hier.

Op 2 juli 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag de bovenstaande uitspraak bevestigd. Deze uitspraak kunt u hier lezen.

Hoge Raad, 12 oktober 2018: Zevende overwinning bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad een aanbieder wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. De aanbieder had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier

Gerechtshof Den Haag, 18 september 2018: Zaak doorverwezen naar Europese Hof van Justitie

In april 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de door de aanbieder in rekening gebrachte boetebedragen (bijzondere voorwaarden) oneerlijk, en dus ongeldig, zijn. Tevens zijn de voorwaarden in strijd met het Europees recht. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft het gerechtshof Den Haag op 18 september 2018 besloten een aantal rechtsvragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Lees hier de uitspraak. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2018: Positief arrest tussenpersoon

Op 4 september 2018 oordeelde het gerechtshof Den Bosch wederom positief over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof staat vast dat de overeenkomst tussen de aanbieder en de cliënt tot stand is gekomen door tussenkomst van een tussenpersoon. Tevens behoorde de aanbieder te weten dat de tussenpersoon niet over de juiste vergunningen beschikte. Daarom krijgt de cliënt al zijn geleden schade vergoed inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 juli 2018: Twee positieve arresten tussenpersoon-zaken (Dexia)

Op 3 juli 2018 zijn er door het gerechtshof 's-Hertogenbosch twee positieve arresten gewezen. In beide zaken kon volgens het hof worden aangetoond dat de cliënt is geadviseerd ten tijde van het afsluiten van de effectenleaseovereenkomst(en) en dat Dexia daarvan op de hoogte was. Bij de eerste cliënt waren er geen (schriftelijke) bewijsstukken m.b.t. het gegeven advies van de tussenpersoon, toch oordeelt het hof dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd en Dexia daarvan op de hoogte was, dan wel behoorde te zijn. Bij de tweede cliënt was er wel sprake van schriftelijke bewijsstukken en kwam het hof tot hetzelfde oordeel. Lees hier de uitspraken: Uitspraak 1, Uitspraak 2.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 december 2017: Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren. Lees hier de uitspraak

Gerechtshof Den Bosch, 24 oktober 2017: 90% vergoeding voor Dexia-gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de Dexia-gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Hoge Raad, 19 mei 2017: Hoge Raad beslist opnieuw in het voordeel van aandelenleasegedupeerden

Op 19 mei 2017 bepaalde ons hoogste rechtscollege dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring. De Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden, hebben de verjaring opgeschort. Hierdoor kan een groep van ongeveer 1500 gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade. De in hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden. Lees hier de uitspraak.

Hoge Raad, 21 april 2017: Oneerlijke praktijken Dexia afgestraft

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 bepaald dat de voorwaarden die Dexia hanteerde bij aandelenleasecontracten oneerlijk en daarmee ongeldig zijn. Jarenlang bracht Dexia op grond van haar voorwaarden boetebedragen bij klanten in rekening. Volgens de Hoge Raad zijn deze voorwaarden in strijd zijn met de Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het gevolg van de uitspraak is dat Dexia een deel van de ten onrechte geïncasseerde boetebedragen aan haar klanten moet terugbetalen. Dit is maar liefst de vijfde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Lees hier de uitspraak.

Hoge Raad, 3 februari 2017: Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in de aandelenlease-affaire Dexia opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak van 3 februari 2017 moet winst uit een eerder contract op een andere wijze verrekend worden dan Dexia tot nu toe deed. Het gevolg is dat gedupeerden recht hebben op een hogere vergoeding die kan oplopen tot duizenden euro’s per contract. Dit is de vierde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Eerder werd bepaald dat Dexia gedupeerden voor 100% schadeloos moet stellen als het contract door een tussenpersoon was geadviseerd. De Hoge Raad bepaalde daarnaast dat een veel grotere groep gedupeerden met succes een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste handtekening van de echtgenoot en langs die weg aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding. Verder moet Dexia ook nog van de Hoge Raad meer wettelijke rente vergoeden, wat gelet op de verstreken tijd kan leiden tot een verdubbeling van het schadebedrag. Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 november 2016: Eega-argument

Meer cliënten kunnen een beroep doen op het eega-argument. Dit argument ziet op de situatie dat de huwelijkspartner niet heeft meegetekend en heeft tot gevolg dat Dexia 100% moet betalen. U krijgt van ons bericht als dit ook voor u geldt. Dit hangt onder andere af van de ingangsdatum van uw contract en de datum waarop er een vernietigingsbrief door uw partner is verzonden.

Hoge Raad, 2 september 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die vooradvisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden.Lees hier de uitspraak.