Onze successen

Door Leaseproces zijn de afgelopen jaren belangrijke successen geboekt bij de Hoge Raad. Wij zetten deze hieronder op een rij. Kijk voor onze successen bij Gerechtshoven op de pagina recente uitspraken.

Zevende overwinning in 2 jaar bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad een aanbieder wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. De aanbieder had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier

Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren. Lees hier de uitspraak

90% vergoeding voor Dexia-gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de Dexia-gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Zes positieve uitspraken van de Hoge Raad in 2 jaar

In de periode 2015 – 2017 heeft het hoogste rechtscollege in Nederland zesmaal uitspraak gedaan in zaken van Leaseproces in het voordeel van aandelenleasegedupeerden:
  • 01/05/2015 De wettelijke rente moet anders berekend worden dan eerder werd gedaan. De schadevergoeding kan hierdoor tot wel 50% hoger worden. 
  • 09/10/2016 Duizenden gedupeerden kunnen alsnog een beroep doen op het eega-argument en kunnen hierdoor aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade. 
  • 02/09/2016 Indien het contract is afgesloten via een tussenpersoon, moet 100% gecompenseerd worden. 
  • 03/02/2017 Eerdere winstgevende contracten moeten ten gunste van de klant anders verrekend worden. 
  • 21/04/2017 Boetebepalingen van Dexia zijn aangemerkt als oneerlijk beding en in rekening gebrachte boetes moeten terugbetaald worden. 
  • 19/05/2017 De groep gedupeerden die beroep kunnen doen op het eega-argument en die dus aanspraak kunnen maken op volledige schadevergoeding is nog verder uitgebreid.  

Kijk voor meer informatie bij recente uitspraken.
Lees ook onze persberichten over de uitspraken:
Persbericht 1  persbericht 2, persbericht 3, persbericht 4, persbericht 5, persbericht 6,

Aandelenleasegedupeerden maken alsnog kans op volledige vergoeding

Op 19 mei 2017 bepaalde de Hoge Raad dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring en heeft hiermee in het voordeel van Leaseproces en de gedupeerden beslist. De Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden, hebben de verjaring opgeschort. De in hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden. 

100% vergoeding bij tussenpersoon

Op 2 september 2016 bepaalde de Hoge Raad dat als het aandelenleasecontract via een tussenpersoon is afgesloten, aanbieders zoals Dexia en Aegon de klant voor 100% moet compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Eega-argument geldt voor een grotere groep

Op 9 oktober 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat gedupeerden de uitkomst van de collectieve procedure, die destijds was aangespannen door de Stichting Eegalease en de Consumentenbond, mochten afwachten. Dit is van belang voor gedupeerden die met succes een beroep op het eega-argument kunnen doen. Hun vordering is niet verjaard. Lees de uitspraak hier. Op 1 november 2016 bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden dat nog meer cliënten een beroep kunnen doen op het eega-argument. Ook de aansluitende procedure waarin de Duisenbergregeling algemeen verbindend werd verklaard, heeft dezelfde stuitende werking.

Schadevergoeding wettelijke rente omhoog

Op 1 mei 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. De schadevergoeding kan hierdoor tot 50% hoger worden. Het standpunt van Dexia, dat de rente pas betaald diende te worden vanaf de einddatum van het contract, werd door de Hoge Raad verworpen. Lees hier de uitspraak.

Compensatieregeling aandelenlease: Duisenbergregeling

Volgens Leaseproces was de Duisenbergregeling een ongunstige regeling. Wij hebben onze cliënten daarom geadviseerd om niet met die regeling akkoord te gaan. Intussen hebben wij circa tienduizend zaken afgewikkeld, hetzij via een schikking hetzij via een procedure. In meer dan 95% van de gevallen zijn onze cliënten (aanzienlijk) beter af dan met de Duisenbergregeling. Vaak gaat het om duizenden tot tienduizenden euro’s. 

Meer uitspraken kunt u teruglezen op de pagina: 'Recente uitspraken'.