Oudere uitspraken

Gerechtshof Den Haag, 16 februari 2016: Positieve uitspraak; minderjarige kan overeenkomst vernietigen

Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat een minderjarige een aandelenleasecontract kan vernietigen binnen 3 jaar nadat de meerderjarigheid is bereikt. Het gevolg hiervan is dat Dexia alles moet terugbetalen wat is betaald door of namens de minderjarige. Bovendien is bij minderjarigen voor het op naam zetten van een aandelenleasecontract toestemming van de kantonrechter nodig. Nu Dexia die toestemming niet had gevraagd, is het hof van oordeel dat Dexia te kwader trouw heeft gehandeld en moet zij de bedragen terugbetalen inclusief wettelijke rente. Lees hier de uitspraak

Rechtbank Oost-Brabant, 11 februari 2016: Positieve uitspraak stuiting eega

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 februari 2016 in een eegaleasezaak geoordeeld dat van de WCAM-procedure (de procedure die heeft geleid tot de Duisenbergregeling) een stuitende werking uitgaat. Dit betekent dat cliënten die uiterlijk 25 juli 2007 een vernietigingsbrief hebben verstuurd nog op tijd zijn en een beroep op het eega-argument kunnen doen. De rechtbank oordeelde dat doordat in de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van d.d. 25 januari 2007 definitief is komen vast te staan wat de uitkomst is geweest van de collectieve actie, en dat een belanghebbende pas op dat moment wist waar hij aan toe was. Hieruit volgt volgens de rechtbank dat de verjaring van de bevoegdheid tot vernietiging van de effectenlease-overeenkomst(en) is gestuit indien uiterlijk zes maanden na 25 januari 2007 (dus op 25 juli 2007) een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring is afgegeven. Lees hier de uitspraak.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 december 2015: Positieve uitspraken Aegon met betrekking tot kwalijke rol tussenpersoon in combinatie met onaanvaardbare last

In navolging van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 september 2015 heeft de kantonrechter bepaald dat onze cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 90% van de opgelopen schade. Indien naast de kwalijke rol van de tussenpersoon ook de onaanvaardbare financiële last als gevolg van de overeenkomst(en) kan worden aangetoond.  

Rechtbank Rotterdam en Haarlem, 23 oktober 2015: Rechter wijst verklaring voor recht in Waiver-zaken Dexia af

Dexia verzocht de rechtbanken te bepalen dat zij niets meer aan de aandeleasegedupeerden schuldig is. Deze week zijn er 370 vonnissen gewezen door de rechtbanken Rotterdam en Haarlem, waarin Dexia in het ongelijk wordt gesteld. In dit vonnis wordt Dexia veroordeeld tot een proceskostenveroordeling van €500,-. Lees hier de laatste uitspraak.

Hoge Raad, 9 oktober 2015: Hoge Raad erkent collectieve stuiting in eega-zaken

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een belangrijke uitspraak gedaan in de aandelenlease-affaire. Hierdoor kan een grote groep gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade. De kern van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden de uitkomst van de collectieve procedure die destijds was aangespannen door de Stichting Eegalease en de Consumentenbond mochten afwachten. Hun vernietiging is niet verjaard. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 september 2015: Positieve Aegon uitspraken met betrekking tot kwalijke rol tussenpersoon

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een tiental Aegon-zaken geoordeeld dat onze cliënten in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 80% van de opgelopen schade (inleg en restschuld). De reden hiervoor is dat de contractanten in deze gevallen mochten vertrouwen op het advies van de tussenpersoon en dus minder bedacht hoefden te zijn op de risico’s van de effectenlease-overeenkomsten. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Midden-Nederland, 26 augustus 2015: Vorderingen Dexia afgewezen

Op 26 augustus 2015 heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland in meer dan 60 zaken de zogenaamde waiver-vordering van Dexia afgewezen. De rechtbank stelt dat gedupeerden de ontwikkelingen in de rechtspraak mogen afwachten. Zo dient bijvoorbeeld ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, eerst nog uitspraak te doen over de rol van de tussenpersoon en de beleggingstechnische gebreken die kleven aan aandelenleasecontracten. Lees hier één van de uitspraken.

Rechtbank Noord-Nederland, 8 juli 2015: Rechter wijst wederom vordering (Waiver) Dexia af

In navolging van de uitspraak van de rechtbank Overijssel op 7 april 2015 heeft nu ook de rechtbank Noord-Nederland de vordering van Dexia afgewezen. In deze zaak heeft de rechter bepaald dat het zorgplicht vraagstuk nog niet helder is. De cliënt behoort de mogelijkheid te hebben om uitspraken van gerechtshoven en van de Hoge Raad af te wachten waarin verwacht wordt dat er op bepaalde punten duidelijkheid wordt verkregen. 

Hoge Raad, 1 mei 2015: Vergoeding wettelijke rente

Op 1 mei 2015 bepaalde de Hoge Raad dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. Dat deze datum belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat de schadevergoeding hierdoor  tot 50% hoger kan worden. Het standpunt van het gerechtshof Amsterdam, -die altijd oordeelde dat de rente vanaf het einde van het aandelenleasecontract moest worden berekend- is hiermee komen te vervallen. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 april 2015: Dexia’s vordering succesvol afgewezen

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de zogeheten waiver-vordering van Dexia afgewezen. De rechter is van mening dat Dexia niet vroegtijdig de vordering van de cliënt mag beoordelen. Het is aan de cliënt, indien hij dat wenst, zijn vordering en de inhoud van zijn vordering voor te leggen aan de rechter. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Overijssel, 7 april 2015: Rechter wijst vordering (Waiver) Dexia af

De rechter oordeelde dat de rechtspraak nog niet is uitgekristalliseerd. Cliënten moeten daarom de tijd krijgen om verdere ontwikkelingen in de rechtspraak af te wachten. Er kan daarom ook niet worden vastgesteld dat Dexia ten aanzien van de cliënten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De vordering van Dexia (de zogenoemde waiver) waarin zij het geschil wilt beëindigen, wordt daarom ook afgewezen. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Gelderland, 25 maart 2015: Dexia aansprakelijk voor slecht advies tussenpersoon


De rechter gaat mee in het betoog van Leaseproces dat Dexia aansprakelijk is voor het adviseren door de tussenpersoon. De rechter oordeelde dat indien cliënten kunnen aantonen dat de tussenpersoon onjuist heeft geadviseerd en Dexia wist dat de tussenpersoon adviseerde, cliënten 60% van de inleg en restschuld terug kunnen vorderen. Dit kan ongeacht of er sprake zou zijn van een onaanvaardbaar zware financiële last. Lees de uitspraak hier

Rechtbank Amsterdam, 19 februari 2015: Gunstige uitspraak ‘waiver zaak’

Begin 2014 begon Dexia met het dagvaarden van cliënten van Leaseproces. Hierin vordert zij dat de rechter uitspreekt dat Dexia niets meer verschuldigd is aan de cliënten. Dit is onterecht. Er lopen nog procedures bij verschillende gerechtshoven en de Hoge Raad waarvan de uitkomsten voor al deze cliënten van belang zijn. Wij voeren veelvuldig verweer. Op 19 februari 2015 deed de rechtbank Amsterdam een gunstige uitspraak in een zaak waarin de cliënt een overeenkomst heeft afgesloten met Legio-Lease (voorganger Dexia). Legio-Lease trad hier op als adviseur, waardoor de cliënt vervolgens de overeenkomst is aangegaan. De rechter stelde Leaseproces in het gelijk en oordeelde dat, vanwege de advisering van Legio-Lease, Dexia nog een schadevergoeding aan cliënt is verschuldigd en er niet kan worden geconcludeerd dat Dexia aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De rechter oordeelde dat de cliënt aanspraak kan maken op een ruimere schadevergoeding dan die voortvloeit uit het Hofmodel.  

Gerechtshof Den Haag, 20 januari 2015: Boetetermijnen in Dexia overeenkomst onredelijk bezwarend van aard

In een (tussen)uitspraak veronderstelt het Hof dat het aan een Dexia overeenkomst gekoppelde boetebeding “onredelijk bezwarend” van aard is. Dexia had dus geen resterende termijnen in rekening mogen brengen bij voortijdige beëindiging van een leaseovereenkomst. Het is nu aan Dexia om aan te tonen dat het verrekenen van deze resterende termijnen wel gerechtvaardigd zou zijn. 

Hoge Raad, 9 januari 2015: Verlenging Dexia contract vernietigbaar bij ontbreken toestemming echtgenoot

De Hoge Raad maakt duidelijk dat ook bij het verlengen van een overeenkomst de toestemming van de echtgenoot vereist is. Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Den Haag, 11 juni 2014: Aegon schond zorgplicht 

11 juni 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die is aangebracht door Leaseproces namens een cliënt. In deze zaak is het zorgplicht argument aangevoerd. De rechter stelde Leaseproces in het gelijk; Aegon heeft haar zorgplicht geschonden en dient derhalve schadevergoeding te betalen aan cliënt. Daarnaast heeft de rechter aangegeven dat Aegon de kosten die cliënt en Leaseproces hebben gemaakt, moet vergoeden. 

Gerechtshof Den Bosch, 11 juni 2014: Gunstige tussenuitspraak Spaar Select

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 en 17 juni uitspraken gedaan in zaken waarin de aandelenleasecontracten werden bemiddeld door Spaar Select. Het hof oordeelde dat wanneer wordt aangetoond dat de tussenpersoon van Spaar Select specifiek de producten van Dexia adviseerde en dat Dexia daarvan afwist of behoorde te weten, Dexia 80% van de schade moet vergoeden. Lees hier de uitspraak van 11 juni.

Rechtbank Middelburg, 15 april 2013: Dexia volledig aansprakelijk

In deze zaak moest Dexia € 10.700,-  terugbetalen.

De kantonrechter oordeelde dat de cliënt wellicht te naïef is geweest, maar dat die fout in het niet valt bij de ernstige fouten en grove misleiding van Dexia en van haar tussenpersoon. Daarom kan de cliënt geen relevante eigen schuld worden toegerekend en moet Dexia alle betaalde inleg volledig terugbetalen. Lees hier de volledig uitspraak.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 april 2013: Dexia volledig aansprakelijk.

In deze zaak moest Dexia € 25.700,- terugbetalen.

Hier oordeelt de kantonrechter dat de door het Hof Amsterdam opgestelde formule niet als een algemeen verbindende collectieve afwikkeling van restgevallen na de Duisenbergregeling geldt. Dexia heeft nagelaten informatie over de specifieke risico’s van de effectenleaseovereenkomst te verschaffen, in het bijzonder voor het geval de koersen zouden dalen. Daarentegen heeft Dexia de cliënt bestookt met misleidende informatie. Daarom slaagt het beroep op dwaling. Evenmin heeft de cliënt eigen schuld. Lees hier de volledige uitspraak.

Gerechtshof Amsterdam, 1 april 2014: Deskundigen halen uitspraak onderuit

Het gerechtshof handhaaft in deze uitspraak haar eigen model voor de afwikkeling van geschillen in aandelenleasezaken. In haar toelichting stelt het hof dat de door Dexia verkochte producten niet riskanter zijn dan ‘gewoon’ beleggen met geleend geld. Wij hebben de uitspraak voorgelegd aan twee beleggingsdeskundigen, Prof. Dr. M. Damm (VU Amsterdam) en Prof. J. Koelewijn (Nijenrode), die allebei bevestigen dat wat het hof zegt pertinent onjuist is en dat de Dexia producten juist wel veel riskanter waren. Lees hier de rapporten de deskundigen.

Hoge Raad, 6 september 2013: Zwaardere verantwoordelijkheid tussenpersoon

Het gerechtshof in Den Bosch had in een zaak tegen een tussenpersoon bepaald dat die zaak op dezelfde manier behandeld moest worden als zaken tegen Dexia en andere banken. Op 6 september heeft de Hoge Raad bepaald dat dit niet het geval is en dat een tussenpersoon een geheel andere, zwaardere, verantwoordelijkheid heeft. Dit is een gunstige uitspraak in zaken waarin een tussenpersoon is opgetreden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem voor een nieuwe beoordeling met inachtneming van de aanwijzingen van de Hoge Raad. Lees hier de volledige uitspraak.

Hoge Raad, 12 december 2012: Opt-outmeldingen van Leaseproces geldig

Om niet aan de Duisenbergregeling gebonden te zijn moesten de Dexia cliënten vóór 1 augustus 2007 een opt-outmelding doen. Leaseproces heeft haar cliënten toen een volmacht gestuurd waarmee wij gemachtigd werden om namens hen de opt-outmelding te doen. Een paar honderd cliënten hebben die volmacht echter niet teruggestuurd. Daarvoor waren allerlei redenen, zoals niet-doorgegeven verhuizingen, ziekte, vakantie en dergelijke. Om te voorkomen dat deze cliënten toch aan de Duisenbergregeling gebonden zouden zijn, heeft Leaseproces een advocaat gevraagd om namens deze cliënten de opt-outmelding te doen. Advocaten hebben namelijk geen volmacht nodig. Vervolgens hebben Dexia en Varde Investments (Varde Investments heeft een deel van de vorderingen van Dexia gekocht) aangevoerd dat deze opt-outmeldingen niet geldig waren. Volgens Leaseproces waren de opt-outmeldingen echter wel geldig. Hierover is geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad Leaseproces in het gelijk gesteld. Ook voor deze groep cliënten kan Leaseproces nu tegen Dexia gaan procederen. Lees hier de volledige uitspraak.