Skip to content

Onze successen

Door Leaseproces zijn de afgelopen jaren belangrijke successen geboekt bij de Hoge Raad. Wij zetten deze hieronder op een rij. Kijk voor onze successen bij de rechtbanken en Gerechtshoven op de pagina uitspraken. Alle gepubliceerde zaken rondom Dexia kunt u terugvinden op de website van de rechtspraak.

Uitspraak Hoge Raad: duidelijkheid over advisering in tussenpersoonszaken

Op 10 juni 2022 heeft de Hoge Raad een belangrijke positieve uitspraak in gedaan in tussenpersoonszaken. Na lange tijd is er duidelijkheid in deze zaken. De Hoge Raad de vragen van rechters beantwoord over welke aspecten van belang zijn bij beantwoording van de vraag of iemand is geadviseerd door een tussenpersoon. Hierover heerste in de rechtspraak nog enige verdeeldheid.

Advisering
De Hoge Raad heeft de vragen van de rechtbank over advisering door tussenpersonen in positieve zin beantwoord. Veel standpunten van Dexia zijn door de Hoge Raad aan de kant geschoven. De bewijslast is minder zwaar dan voorheen. Dit alles zorgt ervoor dat in veel meer gevallen (gemakkelijker) advisering kan worden aangenomen wat zorgt voor een 100% schadevergoeding vermeerderd met wettelijke rente.

Een samenvatting van de uitspraak kunt u hier teruglezen. De gehele uitspraak vindt u hier.

Uitspraak Hoge Raad: Order doorgeven mag niet

Op 30 oktober 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een tussenpersoon een rol speelde. Hierin bevestigt de Hoge Raad de eerdere uitspraak van 24 april 2020 (zie hieronder), namelijk: als een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, moet Dexia de volledige schade vergoeden. Ook deze zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. Dit gerechtshof gaat beoordelen of het doorsturen van het aanmeldformulier van een aandelenleaseproduct gezien kan worden als het doorsturen van een order.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Opnieuw overwinningen bij de Hoge Raad

Op 24 april 2020 heeft de Hoge Raad twee positieve uitspraken gedaan in het voordeel van aandelenlease gedupeerden.

Tussenpersoon – order doorgeven

In de eerste zaak oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een tussenpersoon niet bevoegd was om een order door te geven, Dexia de volledige schade moet terugbetalen. Daarnaast moet Dexia de juridische kosten van onze cliënt betalen, ruim € 3.100,-. Wederom een belangrijke overwinning in onze zaak tegen Dexia.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd en verwijst de zaak naar gerechtshof ’s Hertogenbosch. In deze zaak gaf een tussenpersoon een aanmeldformulier, een zogeheten effectenorder, voor een aandelenleaseproduct door aan Dexia. De tussenpersoon beschikte niet over de juiste vergunning hiervoor. Het hof in ’s Hertogenbosch moet nu gaan beoordelen of het aanmeldformulier gezien kan worden als order, het gerechtshof Den Haag heeft in de uitspraak van 19 februari 2019 al geoordeeld dat dit het geval is. Deze overwinning is van belang voor al onze cliënten waarbij de overeenkomst is afgesloten via een tussenpersoon.

De uitspraak van het hof in ’s Hertogenbosch is van belang voor al onze cliënten waarbij de overeenkomst is afgesloten via een tussenpersoon. Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Wij zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Eega – partner kan een nieuwe procedure starten

De Hoge Raad heeft bevestigd dat voor de partner (eega) de weg naar de rechter open staat, als de partner niet heeft meegetekend op het contract en nog niet eerder een procedure gevoerd heeft. Ook als er al een uitspraak is gedaan in een procedure van de contractant, kan de partner een nieuwe procedure starten. Voorwaarde is wel dat de partner niet heeft meegetekend en er op tijd een vernietigingsbrief is verstuurd. Honderden gedupeerden waarbij een procedure verloren is, hebben nu de kans om opnieuw te procederen op naam van de partner. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden door onze juristen benaderd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Zevende overwinning in 3 jaar bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad een aanbieder wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. De aanbieder had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier.

Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren.

90% vergoeding voor Dexia-gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de Dexia-gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Zes positieve uitspraken van de Hoge Raad in 2 jaar

In de periode 2015 – 2017 heeft het hoogste rechtscollege in Nederland zesmaal uitspraak gedaan in zaken van Leaseproces in het voordeel van aandelenleasegedupeerden:

  • 01/05/2015 De wettelijke rente moet anders berekend worden dan eerder werd gedaan. De schadevergoeding kan hierdoor tot wel 50% hoger worden.
  • 09/10/2016 Duizenden gedupeerden kunnen alsnog een beroep doen op het eega-argument en kunnen hierdoor aanspraak maken op volledige vergoeding van de schade.
  • 02/09/2016 Indien het contract is afgesloten via een tussenpersoon, moet 100% gecompenseerd worden.
  • 03/02/2017 Eerdere winstgevende contracten moeten ten gunste van de klant anders verrekend worden.
  • 21/04/2017 Boetebepalingen van Dexia zijn aangemerkt als oneerlijk beding en in rekening gebrachte boetes moeten terugbetaald worden.
  • 19/05/2017 De groep gedupeerden die beroep kunnen doen op het eega-argument en die dus aanspraak kunnen maken op volledige schadevergoeding is nog verder uitgebreid.

Aandelenleasegedupeerden maken alsnog kans op volledige vergoeding

Op 19 mei 2017 bepaalde de Hoge Raad dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring en heeft hiermee in het voordeel van Leaseproces en de gedupeerden beslist. De Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden, hebben de verjaring opgeschort. De in hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden.

100% vergoeding bij tussenpersoon

Op 2 september 2016 bepaalde de Hoge Raad dat als het aandelenleasecontract via een tussenpersoon is afgesloten, aanbieders zoals Dexia en Aegon de klant voor 100% moet compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Eega-argument geldt voor een grotere groep

Op 9 oktober 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat gedupeerden de uitkomst van de collectieve procedure, die destijds was aangespannen door de Stichting Eegalease en de Consumentenbond, mochten afwachten. Dit is van belang voor gedupeerden die met succes een beroep op het eega-argument kunnen doen. Hun vordering is niet verjaard. Lees de uitspraak hier. Op 1 november 2016 bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden dat nog meer cliënten een beroep kunnen doen op het eega-argument. Ook de aansluitende procedure waarin de Duisenbergregeling algemeen verbindend werd verklaard, heeft dezelfde stuitende werking.

Schadevergoeding wettelijke rente omhoog

Op 1 mei 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. De schadevergoeding kan hierdoor tot 50% hoger worden. Het standpunt van Dexia, dat de rente pas betaald diende te worden vanaf de einddatum van het contract, werd door de Hoge Raad verworpen.

Compensatieregeling aandelenlease: Duisenbergregeling

Volgens Leaseproces was de Duisenbergregeling een ongunstige regeling. Wij hebben onze cliënten daarom geadviseerd om niet met die regeling akkoord te gaan. Intussen hebben wij circa tienduizend zaken afgewikkeld, hetzij via een schikking hetzij via een procedure. In meer dan 95% van de gevallen zijn onze cliënten (aanzienlijk) beter af dan met de Duisenbergregeling. Vaak gaat het om duizenden tot tienduizenden euro’s.