Sinds de oprichting in 2004 heeft Leaseproces al vele procedures gevoerd in effectenleasezaken. Van duizenden zaken bij rechtbanken en gerechtshoven tot aan ruim 40 zaken bij de Hoge Raad. Zowel collectieve als individuele procedures hebben geleid tot belangrijke uitspraken die van belang zijn voor onze cliënten. Ondanks dat de procedures veel tijd in beslag nemen en het wachten op vervolgstappen soms lang kan duren, is er in de afgelopen 20 jaar veel gebeurd. Hieronder ziet u een overzichtelijke weergave van de belangrijkste uitspraken die meer duidelijkheid hebben verschaft in de effectenleaseaffaire. Op basis van deze inhoudelijke punten kunnen wij onze cliënten beter informeren en ontstaan er telkens betere mogelijkheden om tot een positieve afwikkeling van het dossier te komen.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak aan.
2023
Drie positieve arresten Hoge Raad
Op 9 juni heeft de Hoge Raad met drie positieve arresten de conclusies van de Procureur-Generaal (van februari) opgevolgd. In de arresten is onder andere geoordeeld dat ontbreken van een persoonlijk financieel plan niet afdoet aan de advisering. Ook de wetenschap van Dexia met betrekking tot de werkwijze van de tussenpersoon is niet doorslaggevend..
2023
2023
Conclusies Procureur-Generaal Hoge Raad februari 2023
Op 24 februari ontvingen wij in een drietal tussenpersoonszaken die lopen bij de Hoge Raad de conclusies van de Procureur-Generaal (PG). De PG adviseert de rechter, en deze conclusies kunnen dus een inschatting geven van de uiteindelijke uitspraak.
2023
2022
Antwoorden Prejudiciële vragen Hoge Raad – toewijzing advisering en afwijzing order-argument;
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat sprake is van verboden advisering als de tussenpersoon een specifiek product aanbeveelt als geschikt voor een afnemer aanbeveelt. Het advies hoeft niet op papier gezet te zijn. De ...
2022
2021
Arrest Europese Hof van Justitie – in rekening gebrachte boete mocht niet
Bij vervroegde beëindiging van de overeenkomst bracht Dexia zogenaamde boete termijnen (resterende termijnen genoemd) in rekening. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat deze boeteregeling van Dexia ...
2021
2020
Arrest Hoge Raad – toewijzing eega
Een echtgeno(o)t(e) van een afnemer van een effectenleaseovereenkomst kan zelf een nieuwe eega-procedure starten als er al een eerdere procedure is gestart op naam van de afnemer, omdat de echtgeno(o)t(e) niet gebonden is aan een die uitspraak.
2020
2020
Arrest Hoge Raad – toewijzing orderremisier
De Hoge Raad oordeelde dat een tussenpersoon met het doorsturen van een aanvraagformulier een zogenaamde ‘order’ doorstuurde naar de bank. Ook voor dit soort handelingen hadden tussenpersonen ...
2020
2020
Arrest Hoge Raad – afwijzing contracten via VERO afgesloten
Vero betrof een door Dexia ingeschakeld call center die effectenleaseovereenkomsten adviseerde. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat advisering door Vero niet gelijk te stellen was aan advisering door een onafhankelijke ...
2020
2019
Arrest Hoge Raad - afwijzing Legio Lease
Legio Lease was het eigen verkoopkanaal van Bank Labouchere (thans Dexia). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat advisering door een medewerker van Legio Lease niet gelijk te stellen was met advisering door een ...
2019
2017
Arrest Hoge Raad – verrekenwijze eerdere winsten
De Hoge Raad beslist over de wijze waarop batig saldo (winsten) verrekend mag worden met schade. Waar dit eerst alleen met de restschuld verrekend mocht worden, beslist de Hoge Raad dat ...
2017
2016
Arrest Hoge Raad – toewijzing tussenpersoonsargument (1 en 2)
De Hoge Raad heeft beslist dat effectenlease gedupeerden 100% schadevergoeding krijgen (inleg + restschuld + wettelijke rente vanaf betalingsdata) indien zij zijn geadviseerd door een tussenpersoon...
2016
2015
Arrest Hoge Raad – toewijzing eega argument
De Hoge Raad doet uitspraak over wanneer er sprake van daadwerkelijke bekendheid van de eega met het bestaan van de overeenkomst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor het...
2015
2012
Uitkering conform ‘hofmodel’
Dexia erkent dat zij 66,67% van de restschuld verschuldigd is omdat ze haar zorgplicht schond en betaalt dit uit aan de afnemers indien de restschuld was betaald.
2012
2009
Hofmodel
Het gerechtshof Amsterdam brengt het “hofmodel” tot stand als beoordelingskader. Was de overeenkomst volgens met model van het hof een onaanvaardbare zware financiële last voor...
2009
2008
Effectenlease is huurkoop
De Hoge Raad oordeelt dat effectenlease huurkoop is. Daarom geldt het toestemmingsvereiste van de echtgeno(o)t(e) van art. 1:88 BW door middel van een handtekening en moet bij tijdige vernietiging van de overeenkomst middels een brief alle schade vergoed worden.
2008
2007
Algemeen verbindendverklaring Duisenbergregeling
De Duisenbergregeling wordt algemeen verbindend verklaard. Om een massale gang naar de rechter te voorkomen werd deze bemiddelingspoging gedaan. De Duisenbergregeling is eind april 2005 tot stand gekomen....
2007
2004
Oprichting Leaseproces
2004